Privacyverklaring

 

Wie zijn wij :

Bvba Advocaat Catherine DENS,  gevestigd te 3290 DIEST, Beukenplein 7,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:   

Bvba Advocaat Catherine Dens
Beukenplein 7, 3290 DIEST
Tel: +32 13 33 76B49
www.dens-advocaten.be
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

bvba Advocaat Catherine DENS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen  tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

BVBA Advocaat Catherine DENS, vertegenwoordigd  door haar zaakvoerder – advocaat Catherine DENS
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

bvba Advocaat Catherine DENS verwerkt uw persoonsgegevens omwille van wettelijke verplichtingen  en/of gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[1]

Bvba Advocaat Catherine DENS verwerkt onder meer de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u omwille van wettelijke verplichtingen en/of gerechtvaardigd belang  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt : 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

bvba Advocaat Catherine DENS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

-     de behartiging van uw persoonlijke belangen en de optimalisering van de dienstverlening waarvoor u ons heeft gecontacteerd,

-     de interne bedrijfsorganisatie, 

-     de wettelijke en deontologische verplichtingen die op bvba Advocaat Catherine DENS rust;

 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van bvba Advocaat Catherine DENS of van derden;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Bvba Advocaat Catherine DENS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals o.a. gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, BTW aangifte…

Geautomatiseerde besluitvorming:

bvba Advocaat Catherine DENS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.[2]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

ADVOCAAT CATHERINE DENS BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt, met een maximumtermijn van 20 jaren na sluiting van het dossier.

Deze termijn  wordt ingegeven om redenen van beroepsaansprakelijkheid, fiscale verplichtingen, deontologische verplichtingen, wettelijke regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BVBA ADVOCAAT CATHERINE DENS verbindt er zich toe dat de verstrekte persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden tenzij dit noodzakelijk is  voor de uitvoering van de dienstverlening, of enig gerechtvaardigd of wettelijke belang .

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bvba Advocaat Catherine DENS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De cliënt gaat tevens akkoord dat  de advocaat een beroep kan doen op andere derden, zoals notarissen,  deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Van elke gebruiker van de Website verzamelen wij (elektronische identificatie)gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot  het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van uw mobiel apparaat.

Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. U kan deze cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt , maar in dat geval kan de bvba Advocaat Catherine Dens de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bvba Advocaat Catherine DENS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bvba Advocaat Catherine DENS houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat bvba Advocaat Catherine DENS gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse,) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

BVBA Advocaat Catherine DENS behoudt zich tevens het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, zullen wij geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

Bvba Advocaat Catherine DENS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.