Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSING.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Advocaat Catherine Dens ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Advocaat Catherine Dens en de cliënt, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Advocaat Catherine Dens en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Advocaat Catherine Dens zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door Advocaat Catherine Dens , ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

ARTIKEL 2: KOSTEN EN ERELONEN.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde kosten en erelonen evenals de ereloonprovisies te worden betaald uiterlijk vijftien ( 15 )  kalenderdagen na de datum op de provisienota of de ereloonstaat van de bvba Catherine  Dens Advocaat met betrekking tot de prestaties. De kosten en erelonen zijn exclusief BTW, die vanaf 1 januari 2014 toegevoegd wordt.

ARTIKEL 3: LAATTIJDIGE BETALING.

Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door de bvba Advocaat Catherine Dens in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van 0,8% per maand. In geval van aangetekende ingebrekestelling of gerechtelijke invordering wordt het verschuldigde bedrag met rente vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent (10%) van het verschuldigde bedrag, met dien verstande dat de vermeerdering minimaal 250,00 EUR en maximaal 2.500,00 EUR bedraagt. Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan de bvba Advocaat Catherine Dens haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor ontstaat.

ARTIKEL 4: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID.

Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de bvba Advocaat Catherine Dens , alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de bvba Advocaat Catherine Dens werd een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

De bvba Advocaat Catherine Dens , alsmede  haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, gaan opzichtens de cliënt een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.

De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van de bvba Advocaat Catherine Dens , alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met de bvba Advocaat Catherine Dens , zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat effectief wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de bvba Advocaat Catherine Dens.

In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

ARTIKEL 5: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De cliënt erkent  correct door BVBA ADVOCAAT CATHERINE DENS te zijn geïnformeerd over haar handelswijze en de wettelijke grondslag inzake de verwerking van persoonsgegevens conform dwingende regelgeving, het register van verwerkingsactiviteiten en de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. 

De cliënt erkent dat de verwerking van de door de cliënt verstrekte persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de cliënt en de BVBA ADVOCAAT CATHERINE DENS.

Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden geeft de cliënt uitdrukkelijk de toestemming tot verwerking van deze persoonsgegevens, met oog op de optimalisering van de dienstverlening ten opzichte van de cliënt  en met oog op gepersonaliseerde aanbiedingen van BVBA ADVOCAAT CATHERINE DENS en diens interne bedrijfsorganisatie.

BVBA ADVOCAAT CATHERINE DENS verbindt er zich toe dat de verstrekte persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan derden tenzij noodzakelijk in het kader van voormelde doelstellingen en enkel zullen worden bewaard zolang als nodig is in het kader van voormelde doeleinden, of enige gerechtvaardigd of wettelijk belang.

BVBA ADVOCAAT CATHERINE DENS verbindt er zich toe aan elk gerechtvaardigd en uitdrukkelijk verzoek tot aanpassing of verwijdering van voormelde persoonsgegevens gevolg te geven binnen de grenzen van voormelde wetgeving.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES.

Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen bvba  Advocaat Catherine Dens en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Vlaamse Balies en de Balie van Leuven.

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen bvba Advocaat Catherine Dens en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven  en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Balie van Leuven.